Kampioenschappen

 

1984

1e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen aangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen Fondclub Zuid Nederland Afd. Midden

1e & 3e Goudencrack junior Fondclub Zuid Nederland (6.000 leden)

1e Kampioen onaangewezen ZNB afdeling Midden Brabant

1e Generaal Kampioen onaangewezen ZNB totaal (15.000 leden)

1985

1e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen aangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen Fondclub Midden Brabant

1e Keizer Kampioen Fondclub Midden Brabant (over 3 jaar)

1e Kampioen onaangwezen ZNB Afdeling Midden

1e Kampioen aangewezen ZNB Afdeling Midden

1e Generaal Kampioen onaangewezen ZNB totaal (15.000 leden)

3e Generaal Kampioen aangewezen ZNB totaal (15.000 leden)

2e Nationaal Kampioen (55.000 leden)

15e West Europese Supermarathon

1986

1e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen Fondclub Midden Brabant

1e Keizer Kampioen Fondclub Midden Brabant (over 3 jaar)

2e Kampioen Nationale vluchten Fondclub Zuid Nederland

3e Generaal Kampioen onaangewezen ZNB totaal (15.000 leden)

24e Nationaal Kampioen (55.000 leden)

1987

1e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen aangewezen Fond Union

1e Generaal Kampioen Fondclub Midden Brabant

1e Keizer Kampioen Fondclub Midden Brabant (over 3 jaar)

1e Kampioen Nationale vluchten Fondclub Zuid Nederland (6.000 leden)

1e Kampioen onaangwezen ZNB Afdeling Midden

1e Kampioen aangwezen ZNB Afdeling Midden

1e Generaal Kampioen onaangewezen ZNB totaal (13.000 leden)

2e Generaal Kampioen aangewezen ZNB totaal (13.000 leden)

5e Nationaal Kampioen (55.000 leden)

1988

2e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union

2e Generaal Kampioen Fondclub Midden Brabant

1989

1e Generaal Kampioen onaangewezen Fond Union (2.000 leden)

1e Generaal Kampioen Fondclub Midden Brabant

1e Keizer Kampioen Fondclub Midden Brabant (over 3 jaar)

3e Kampioen Nationale vluchten Fondclub Zuid Nederland

3e Generaal Kampioen onaangewezen ZNB totaal (13.000 leden)

1993

1e Vereniging onaangewezen overnacht

1e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

1e Kampioen onaangewezen overnacht ZNB totaal (13.000 leden)

1994

1e Vereniging onaangewezen overnacht

1e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

1995

1e Vereniging onaangewezen overnacht

1e Vereniging aangewezen overnacht

1e Vereniging duifkampioen overnacht 92-9279870

1e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

1e Kampioen eerst getekende overnacht Fond Union

1e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

4e Gouden Fondkampioen overnacht Fondclub Zuid Nederland

6e Goudencrack Fondclub Zuid Nederland 92-9279870

1e Kampioen aangewezen overnacht ZNB totaal (13.000 leden)

5e Kampioen Nationale vluchten (St.Vincent, Dax, Soustons)

1996

5e Kampioen aangewezen overnacht Fond Union

3e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

1e Nationaal St.Vincent 38.570 duiven 92-9279870

1997 10e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant
1998

3e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

15e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

4e Goudencrack Fondclub Zuid Nederland (3.500 leden) 95-9563817

1999

3e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

5e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2000

1e Vereniging onaangewezen overnacht

3e Vereniging aangewezen overnacht

1e Vereniging duifkampioen duivin overnacht 97-9756667

7e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2001

2e Vereniging onaangewezen overnacht

2e Vereniging aangewezen overnacht

6e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

17e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2002

1e Vereniging onaangewezen overnacht

3e Vereniging aangewezen overnacht

2e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

19e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2003 Vervoersverbod
2004

1e Vereniging onaangewezen overnacht

2e Vereniging aangewezen overnacht

1e Vereniging duifkampioen overnacht 02-0245312

4e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

4e Kampioen aangewezen overnacht Fond Union

1e Duifkampioen overnacht Fond Union 02-0245312

5e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2005

1e Vereniging onaangewezen overnacht

1e Vereniging aangewezen overnacht

1e Kampioen onaangewezen overnacht Fond Union

1e Duifkampioen overnacht Fond Union 03-1315674

1e Kampioen onaangewezen zlu overnacht Fond Union

1e Duifkampioen overnacht zlu Fond Union 02-0245311

1e Kampioen overnacht Fondclub Midden Brabant

2e Kampioensduif overnacht Afdeling Brabant 2000 met 03-1315674

2e Marathon FBZ

3e Kampioen aangewezen overnacht FBZ

3e Pyreneeen Cup zlu

3e WESM 1e & 2e Getekende

9e WESM 1e of 2e Getekende

2e Duifkampioen Nationale overnachtvluchten Fondspiegel 03-1315674

9e Fondspiegel zlu-vluchten categorie 8

5e Nationaal duifkampioen overnacht 03-1315674

2e Beste overnachtduif WHZB 03-1315674

3e Cat. E Grote Fond West Europese Landencup 03-1315674, 4e Totaal

4e Cat. E Grote Fond West Europese Landencup 02-0245311

2e Europabeker 1e & 2e getekende

6e Europebeker 1e getekende

2e PIPA-ranking internationale vluchten